לבירורים והזמנות: 072-3950123
307 דילים לארועים בכף ידך

תקנון האתר


תקנון האתר

 

תקנון והסבר כללי:

הזכות להשתתף באתר 123 מזל טוב-

השתתפות באתר מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים של המציע, הכוללים, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה,  כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן נוטל סיכון של פתיחת הליכים פליליים ו/או אזרחיים נגדו.

בסימון הסכמה על תנאי התקנון מעיד גם על הסכמה לדיוור חומר שיווקי ו/או פרסומי של חברת 123 מזל טוב בע"מ ללקוח הנרשם באתר.חברת 123 מזל טוב בע"מ לא תעביר לשום גורם את פרטי ההתקשרות של הלקוח,אלא,לשימוש פנימי של החברה בלבד.

123 מזל טוב (להלן: "החברה") שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למנוע מימושה של כל זכייה ו/או רכישת של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדית, במיוחד אם היא סבורה, כי המציע ו/או הרוכש ו/או הלקוח עלול/ים למכור מוצרים ו/או שירותים שנרכשו באתר לצדדים שלישיים ו/או לסחור בהם.

יובהר החלטה מסוג זה הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת 123 מזל טוב והיא אינה נדרשת לנמקה או להודיע על כך מראש.

כללי

אתר זה משמש כפלטפורמת פירסום ושיווק דיגיטלי, המאפשרת לספקים מתחום האירועים, לפרסם שירותים ומוצרים הנמכרים על-ידם ומנגד מאפשרת לרוכשים פוטנציאלים(להלן-הזוגות המתכננים אירועים) המקנים את הזכות לקבל את שירותים אלו אצל הספק המציע ולשריין את התאריך הנקוב למשך 24 שעות עד השלמת עסקה בפועל.

יובהר, כי במקרה של רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ע"י הספקים ו/או המשווקים השונים, עשויה להיות כרוכה ו/או מותנית בחתימת הסכם בין הרוכש לבין הספקים ו/או המשווקים הנ"ל ובכל מקרה חברת 123 מזל טוב אינה מעורבת בעסקה בין הצדדים (הספק ו/או המשווק ומול הרוכש באתר) ואין לה כל אחריות,ישירה או עקיפה, לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ע"י הספקים ו/או המשווקים, שכן היא משמשת אך ורק ככלי המקשר בין הצדדים. יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים כלפי ספק ו/או משווק המפרסמים באתר, החברה תפעל בהתאם לשיקולה הבלעדי מול הספקים בניסיון לפתור את התלונה ו/או תקלה, אך אין היא מתחייבת לעשות כן.

השירותים והמצג המוצעים במכירה אינם באחריות חברת 123 מזל טוב בע"מ, אלא באחריות החברות השונות המציעות ועליהן בלבד. המידע,תיאור השירות וזמני השירות נמסרים על ידי החברות השונות המציעות את מוצריהם באתר ועל הרוכש ובאחריותו לוודא,לאמת ולבדוק בכל צורה ודרך שיחפץ את אמיתות המצג הנשקף בהצעת הרכישה.

יובהר כי חברת 123 מזל טוב שמה לעצמה למטרה, להתקשר עם ספקים אמינים ומקצועיים.

הצטברות של תלונות נגד משווק ו/או ספק אשר מפרסם באתר, עשויות להפסיק את ההתקשרות עימו ו/או לחדול מלפרסם את מוצריו ו/או שרותיו באתר.

123מזל טוב אינה אחראית בשום מצב להבטיח את כספי הצרכנים שרכשו מוצרים המספקים באמצעות האתר, במקרה שספקים אלה פשטו רגל ו/או נכנסו להליך של פירוק, לרוכש מומלץ לעשות פעולות ו/או מראש בדיקות נדרשות על מנת להבטיח את כספו וזאת בעת החתימה על הסכם עם הספק ו/או המשווק.

 

מחירי הפריטים/השירותים המוצעים למכירה באתר-

מומלץ לערוך סקר שוק לפני התקשרות עם ספק כלשהו

רכישת שירות ו/או מוצר מותנית תמיד בחתימה על הסכם מול הספק ו/או המשווק של המוצר/השירות/החבילה ובהתאם לתנאים המקובלים אצלו.

 

ביטול עיסקה מול הספק/מציע השירות-

במקרה של ביטול אירוע או אי רצון מצד הרוכש להשלים את זכותו למימוש העסקה, מכול סיבה שהיא, בין אם היא נובעת ברוכש ו/או במי מהספקים עימם התקשר, המזמין מוותר באופן מפורש, מודע ובלתי חוזר על כול עילת תביעה ו/או השבה ו/או קיזוז כלפי החברה בגין כך.

המזמין מצהיר כי ידוע לו כי במקרה של ביטול האירוע ומכל סיבה, הוא עשוי להיות מחויב גם בפיצוי כספי לספק/ים ו/או נותני השירותים האחרים ובהתאם לתנאי החוזה שחתם מולם וכי לא יהיו לו כול טענות בגין כך כנגד החברה.ביטול עסקה עם ספק ו/או משווק, לאחר חתימת הסכם רכישה של מוצר ו/או שירות, תעשה מולם ובהתאם לתנאיי החוזה הנחתם עימם.יובהר כי 123 מזל טוב אינה צד להסכם שנחתם בין הצדדים.

התחייבויות הרוכש:

הרוכש מתחייב לשלם ישירות לספקים (צדדי ג') שנבחרו על ידו לאחר קבלת הצעתם ובהתאם לתנאי החוזה שיחתום מולם את התמורה המגיעה להם.

טענות של מזמין/רוכש אל מול הספקים ו/או נותני שירות:

כל טענה של המזמין לעניין עצם קיום האירוע ו/או אי קיום התחייבויות של מי מהספקים כלפיו, לרבות טענות בדבר אי-שביעות רצון ו/או ביצוע לקוי מטעם הספק ו/או כשלון תמורה מטעם הספק ו/או טענות אחרות כיוצא בזה, תיטענה אל מול הספקים ו/או נותני השירות ישירות ובהתאם לחוזים עליהם חתם המזמין מולם.המזמין מצהיר כי ברור  לו היטב כי טענות מסוג זה אינן מצויות בשליטה ו/או באחריות (ישירה או עקיפה) של חברת 123 מזל טוב.לפיכך המזמין מוותר באופן מפורש, מודע ובלתי חוזר על כול טענת קיזוז ו/או עילת תביעה כלפי החברה, בגין כך והוא מצהיר ומסכים כי לא יהיו לו כול טענות במישור זה כלפי החברה.

אבטחת מידע ופרטיות-

החברה אינה עושה כל שימוש בפרטים של הנרשמים באתר ולא מעבירה לשום צד ג',אלא לשימוש פנימי בלבד.

מועדי מכירות-

מועדי המכירה מוצגים בטבלה שבעמוד הבית .

הדפדפנים המומלצים לשימוש-

מומלץ להשתמש בדפדפנים אקספלורר מגרסה 6.0 ומעלה

 

דילים מומלצים עבורך